Kā «Latmāja» klients jūs uzticat mums (turpmāk – «Latmāja» vai mēs) jūsu personas datus vai jūsu darbinieku personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku (turpmāk – Politika).

Šajā politikā jūs atradīsit visu informāciju par to, kādus personas datus mēs apkopojam un apstrādājam, kādiem mērķiem mēs tos izmantojam, cik daudz mēs tos glabājam, un citu informāciju par jūsu datu apstrādi. Mēs lūdzam jūs rūpīgi izlasīt politiku un, ja jums ir papildu jautājumi, mēs aicinām jūs sazināties ar mums, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka politiku var mainīt, papildināt un atjaunināt.

Personas dati – jebkura informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkura informācija par jau identificētu personu.

 • 1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?
  • Mēs paļaujamies uz to, ka mūsu klienti – fiziskas personas, juridiskas personas – un to darbinieki, sniedzot mums personas datus, ievēro noteikumu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi, tostarp pienākumu informēt darbiniekus par datu pārsūtīšanu sadarbības partneriem.
  • Ja vēlaties saņemt piedāvājumu un uzticēt mums savu kontaktinformāciju, aizpildot kādu no mūsu saziņas veidlapām mūsu vietnē vai sazinoties ar mūsu speciālistu pa tālruni vai tiešsaistes tērzēšanu (vārds, uzņēmums, e -pasta adrese, tālruņa numurs utt.) , mēs izmantojam šos datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu sazināties ar jums un piedāvāt cenu, kā arī, ja nepieciešams, precizēt informāciju.
  • Datu apstrādes termiņš ir viss periods, kamēr jums tiek sniegti pakalpojumi, un ilgāks periods, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu intereses un tiesības saistībā ar mums izteiktajām prasībām vai pretenzijām.
 • 1.1. Komerciālie paziņojumi
  • Ja jūs piekrītat saņemt ziņas no «Latmāja», mēs apstrādāsim jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi), sniedzot jums šādu informāciju jūsu izvēlētajā veidā – pa e-pastu, nosūtot SMS vai pa pastu.
  • Datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana.
  • Datu apstrādes termiņš ir viss periods, kamēr jūsu piekrišana ir derīga. Mēs varam uzglabāt informāciju par datu apstrādi un jūsu piekrišanas pierādījumus ilgāku laiku.
 • 2. No kādiem avotiem mēs apkopojam jūsu personas datus?
  • Mēs saņemam jūsu personas datus tikai no jums. Datus mums sniedzat tieši Jūs.
 • 3. Kad un kādiem datu saņēmējiem mēs izpaužam jūsu personas datus?
  • Mēs varēsim nodot jūsu datus apstrādei citiem datu saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt jums pakalpojumus. Šādas personas var būt datu bāzes programmatūras nodrošinātāji, datu bāzes administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai biznesa pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā mēs sniedzam datu apstrādātājiem tikai nepieciešamo datu apjomu, lai veiktu konkrētu uzdevumu vai sniegtu konkrētus pakalpojumus. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citiem bez mūsu piekrišanas. Turklāt to pienākums ir nodrošināt jūsu datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamo noteikumu prasībām un rakstisku vienošanos ar mums, kas citu starpā paredz neatgriezenisku jebkādu jūsu datu dzēšanu pēc mūsu pasūtījuma izpildes vai sadarbības pārtraukšanas gadījumā.
  • Datus var pārsūtīt arī kompetentajām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības iestādēm, bet tikai, reaģējot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos, noteiktajā kārtībā.
 • 4. Kurās teritorijās un kurās jurisdikcijās mēs apstrādājam jūsu personas datus?
  • Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. Datus drīkst pārsūtīt ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas tikai saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem.
 • 5. Cik droši ir jūsu dati?
  • Mēs cienām jūsu privātumu, tāpēc jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu jūsu personas datu nepārtrauktu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības noteikumu prasībām, kā arī mūsu iekšējiem noteikumiem, tostarp «Latmāja» apņemas nodrošināt klientu personas datu konfidencialitāti
  • Mēs ievērojam tiesību aktu prasības par personas datu aizsardzību un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai apkopotu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai.
 • 6. Kādas tiesības jums dod datu aizsardzības noteikumi un kā jūs tos varat izmantot?
  • Datu aizsardzības noteikumi sniedz jums tiesības, kuras varat brīvi izmantot, sazinoties ar mums. Mēs esam apņēmušies nodrošināt jums iespēju izmantot savas tiesības.
 • 6.1. Tiesības saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un, ja mēs to darām, tad ko tieši
  • Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar jūsu apstrādātajiem personas datiem, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategoriju, datu saņēmējiem, datu apstrādes periodu, datu avotiem. Lielāko daļu šīs informācijas mēs sniedzam jums šajā politikā un uzskatām, ka tā jums būs noderīga.
 • 6.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus
  • Ja jūsu dati ir mainījušies vai redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par jums ir neprecīza vai nepareiza, jums ir tiesības pieprasīt šīs informācijas izmaiņas, precizējumu vai labojumu.
 • 6.3. Tiesības atsaukt piekrišanu
  • adījumos, kad mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un datu apstrāde, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, tiks pārtraukta. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos jūsu iespējas saņemt «Latmāja» pakalpojumus.
  • Ja jūsu piekrišana zaudē savu spēku vai tiek atsaukta vai atanulēta, mēs dzēšam datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ja vien nav citu iemeslu to apstrādei, lai sasniegtu citus šajā politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.
  • Jebkurā situācijā mēs varam arī saglabāt jūsu sniegto vienošanos un tās pierādījumu ilgāku laiku, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu tiesības saistībā ar mums izteiktajām prasībām vai pretenzijām.
 • 6.4. Tiesības iesniegt sūdzību
  • Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības likumdošanas prasības, aicinām jūs tieši sazināties ar mums. Mēs uzskatām, ka mēs spēsim kliedēt visas jūsu šaubas, apmierināt jūsu pieprasījumus un novērst savas kļūdas, ja tādas ir.
  • Ja jūs neapmierina mūsu piedāvātie risinājumi vai mēs, jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).
 • 6.5. Tiesības pieprasīt datu dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)
  • Attiecīgos apstākļos, kas minēti personas datu apstrādes noteikumos, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, pazūd datu apstrādes tiesiskais pamats, jums ir tiesības lūgt mums dzēst jūsu personas datus.
  • Ja apstrādātie personas dati tiek izmantoti citiem šajā politikā minētajiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu pierādījumu pieejamību pretenziju gadījumā, mēs varam uzglabāt attiecīgos datus, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu. 
 • 6.6. Tiesības pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu
  • Attiecīgos apstākļos, kas minēti personas datu apstrādē, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jūs apstrīdat datu pareizību, jūs iebilstat pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, jums ir tiesības, lai ierobežotu jūsu datu apstrādi. Tomēr mēs norādām, ka datu apstrādes ierobežojumu dēļ uz šo ierobežojumu laiku mēs, iespējams, nevarēsim sniegt jums «Latmāja» piedāvātos pakalpojumus.
 • 6.7. Tiesības uz datu pārnesājamību
  • Jums ir tiesības pieprasīt tādu datu pārnesājamību, kurus jūs personīgi iesniedzāt mums elektroniski. Saņemot jūsu pieprasījumu par datu pārnesājamību, mēs nodrošināsim jūsu tiesību realizēšanu, izsniedzot datus plaši izmantotā datorlasāmā formātā vai nosūtīsim pieprasītos datus elektroniskā veidā jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot informāciju, kas norādīta Jūsu pieprasījumā.
 • 7. Kādā veidā jūs varat ar mums sazināties?
  • Personas datu pārzinis – «Latmāja», Rīga, Latvija.
  • Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, varat sazināties ar mums šādi:
  • Rakstot uz e-pastu: info@latmaja.lv
 • 8. Cookies
  • Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs izmantojam sīkfailus cookie. Tie ir mazi informācijas faili, kas tiek nosūtīti uz jūsu datoru vai citu ierīci, piemēram, mobilo tālruni, un tiek glabāti tīmekļa pārlūkprogrammā, ko izmantojat datu glabāšanai, lai mēs varētu jūs identificēt kā klients «Latmāja» brīdī, kad jūs, atkārtoti, apmeklējat mūsu vietni. Sīkdatnes iegūtā informācija ļauj mums nodrošināt jums ērtāko mūsu vietnes pārlūkošanu, sniegt jums pievilcīgus piedāvājumus un uzzināt vairāk par mūsu vietnes lietotāju darbībām, analizēt tendences un uzlabot gan vietni, gan «Latmāja» sniegtos pakalpojumu.
  • Mūsu vietne izmanto arī trešo pušu sīkfailus. Tie tiek izmantoti, lai katram apmeklētājam izveidotu pārlūkošanas vēsturi, lai jums rādītu mērķtiecīgas reklāmas un sniegtu vislabāko pieredzi, apmeklējot mūsu vietni. Ja jūsu tīmekļa pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētais partneris varēs ierakstīt savus sīkfailus jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā.
  • Plašāku informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikumu, skatiet Cookies politikā.

Atteikšanās no atbildības

«Latmāja» garantē informācijas, teksta, grafikas un saišu vai citu funkciju precizitāti un pilnīgumu, kas var parādīties šajā informācijā. «Latmāja» var veikt izmaiņas vietnes saturā jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. «Latmāja» neuzņemas aktualizēt mājaslapā esošo informāciju vai materiālus. Ja «Latmāja» izveido saiti uz trešās puses vietni, šī saite ir paredzēta tikai lietotāja ērtībai, un «Latmāja» nav atbildīga par šādas vietnes satura precizitāti.